Doarpshûs De Treffe

 

De stichting heeft tot doel:

 1. het organiseren en mede uitvoeren van een breed scala van activiteiten voor alle doelgroepen ter bevordering van de sociale cohesie en het welzijn van de bewoners van het dorp Warns teneinde de leefbaarheid en levendigheid in het dorp te vergroten;
 2. het ontwikkelen, in stand houden en mede uitvoeren van sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten ten behoeve van in het bijzonder gehandicapten en senioren vanaf vijfenvijftig jaar om eraan bij te dragen dat zij bij het ouder worden niet in een sociaal isolement geraken;
 3. het mede organiseren van activiteiten op het gebied van zorg en welzijn in de fase vóór de professionele hulp ten behoeve van doelgroepen die zorg nodig hebben en voor achtergestelde groepen in de samenleving;
 4. het creëren van een sociale ontmoetingsplek ter bevordering van goede onderlinge contacten tussen de bewoners, die als vliegwiel kan dienen voor sociale activiteiten in het dorp Warns;
 5. het motiveren en activeren van bewoners van het dorp Warns, in het bijzonder degene die tot voornoemde doelgroepen behoren, tot deelname aan de activiteiten;
 6. het motiveren en activeren van bewoners van het dorp Warns tot begeleiding en ontwikkeling van alle activiteiten die voorgenoemde doelen verwezenlijken.

De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door de volgende activiteiten:

 1. het organiseren dan wel doen organiseren van allerhande activiteiten, gericht op beweging en sport;
 2. het organiseren dan wel doen organiseren van zorg- en welzijnsactiviteiten voor doelgroepen;
 3. het organiseren dan wel doen organiseren van allerhanden activiteiten voor senioren en gehandicapten;
 4. het beheren, onderhouden en exploiteren van dorpshuis De Treffe, de gymzaal en het sportveld in zodanige zin dat dit gebouw wordt benut ten behoeve van de doelstelling en de in dit artikel genoemde activiteiten;
 5. het organiseren dan wel doen organiseren van activiteiten – die niet strijdig mogen zijn met de doelstelling – ter verkrijging van inkomsten om deze te benutten voor het verwezenlijken van de doelstelling;
 6. het organiseren dan wel doen organiseren van andere activiteiten ter bevordering van de sociale cohesie in Warns en haar omgeving en de overige hiervoor genoemde doelstellingen.
 

 

Financiele gegevens Doarpshûs De Treffe

Himmelumerdyk 2c
8721 GT  Warns
Telefoon: 06 27 92 63 70
E-mail: doarpshusdetreffe@gmail.com

De stichting vanaf 1 augustus 2020 is aangemerkt als een ANBI stichting. RSIN 861503144.

 

 

Verkorte financiële verantwoording en activiteiten over 2021

   
 

Dorpshuis De Treffe in Warns

       
           
 

Baten

 

2021

 

2020

           
 

Activiteiten

 

 €      10.683,50

 

 €             1.593,75

 

Verhuur

 

 €                     –  

 

 €                146,00

 

Bijdrage schoonmaak gemeente

 

 €        1.667,67

   
 

Bijdrage  van provincie en gemeente

 

 €                     –  

 

 €           11.067,00

 

Bijdrage van Stichting Janke Tromphoeve

 

 €      35.000,00

 

 €             5.000,00

 

Bijdrage van Dorpsbelang en Postcode

 

 €                     –  

 

 €             5.500,00

 

Bijdrage van Stichting Fertier

 

 €           613,00

 

 €                          –  

 

Bijdrage Foppe Visser Stichting

 

 €        1.000,00

 

 €                          –  

 

Bijdrage Coop

 

 €           641,00

 

 €                          –  

 

Lening dorpsbelang

 

 €                     –  

 

 €           15.100,00

 

 

 

 

 

 

 

Som van de baten

 

 €      49.605,17

 

 €           38.406,75

           
           
 

Lasten

 

2021

 

2020

           
 

Activiteiten

 

 €                     –  

 

 €                   25,00

 

Huur

 

 €        7.500,00

 

 €                          –  

 

Diverse kosten

 

 €        5.779,72

 

 €                460,70

 

Juridische kosten

 

 €                     –  

 

 €             3.229,61

 

Investering in gebouw

 

 €        3.660,93

 

 €             6.592,56

 

Investering in Duofiets

 

 €        7.833,55

 

 €                          –  

 

Lening Dorpsbelang

 

 €                     –  

 

 €           10.828,47

 

Reservering restant lening dorpsbelang

     

 €             4.271,53

 

Doelbestemming verbouw gebouw

     

 €             8.907,44

 

 

 

 

 

 

 

Som van de lasten

 

 €      24.774,20

 

 €           34.315,31

 

 

 

 

 

 

 

Som van baten en lasten

 

 €      24.830,97

 

 €             4.091,44

Balans per 31 december 2021

       
           
 

Aktiva

 

Passiva

           
 

2021

2020

 

2021

2020

           

Saldo 31/12 Kas

 €          20,00

 €          20,00

Restant lening dorpsbelang

 €                 –  

 €    4.271,53

Saldo 31/12 Bank

 €  28.902,41

 €  17.250,41

Reservering voor verbouwing/inrichting

 €                 –  

 €    8.907,44

     

Eigen vermogen

 €  28.922,41

 €    4.091,44

 

 

 

 

 

 

Totaal

 €  28.922,41

 €  17.270,41

 

 €  28.922,41

 €  17.270,41

Toelichting/ activiteitenverslag

De stichting Doarpshûs De Treffe is op 29 juli 2020 opgericht. Met ingang van 1 augustus 2020 is de ANBI-status toegekend In overleg tussen de gemeente Súdwest Fryslân en de vorige gebruiker, de stichting Vrienden van de Janke Tromphoeve en de toenmalige eigenaar WoonFriesland is de ruimte op 1 augustus ter beschikking gesteld. De gemeente heeft de MFA De Treffe, waar het Doarpshûs een onderdeel van vormt eind 2020 van WoonFriesland gekocht. Medio 2021 is het huurcontract met de gemeente afgesloten. Dat heeft er toe geleid dat er vanaf juli 2021 huur wordt betaald.

De belangrijkste activiteiten in 2020 betroffen het herinrichten en verbouwen van de ruimte, waaronder de keuken. Hiervoor zijn bijdragen ontvangen van de gemeente SWF, Dorpsbelang en de Postcodeloterij. Voor het deel dat nog niet was besteed, was een reservering opgenomen in de balans. In 2021 is de verbouw en inrichting verder afgerond. Dit heeft er toe geleid dat op 9 oktober 2021 de feestelijke opening van Doarpshûs De Treffe heeft plaatsgevonden.

In 2021 is er een Duofiets aangeschaft en hier is ook een opslag voor gerealiseerd.

Ondanks de corona zijn er tussendoor al volop activiteiten geweest en zijn er ook verschillende verenigingen actief in de gymzaal.

 

Het bestuur van de stichting Doarpshûs De Treffe                                       30 juni 2022                                                        Himmelumerdyk 2c                                                                                                                                                                             8721 GT Warns