Doarpshûs De Treffe

 

De stichting heeft tot doel:

 1. het organiseren en mede uitvoeren van een breed scala van activiteiten voor alle doelgroepen ter bevordering van de sociale cohesie en het welzijn van de bewoners van het dorp Warns teneinde de leefbaarheid en levendigheid in het dorp te vergroten;
 2. het ontwikkelen, in stand houden en mede uitvoeren van sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten ten behoeve van in het bijzonder gehandicapten en senioren vanaf vijfenvijftig jaar om eraan bij te dragen dat zij bij het ouder worden niet in een sociaal isolement geraken;
 3. het mede organiseren van activiteiten op het gebied van zorg en welzijn in de fase vóór de professionele hulp ten behoeve van doelgroepen die zorg nodig hebben en voor achtergestelde groepen in de samenleving;
 4. het creëren van een sociale ontmoetingsplek ter bevordering van goede onderlinge contacten tussen de bewoners, die als vliegwiel kan dienen voor sociale activiteiten in het dorp Warns;
 5. het motiveren en activeren van bewoners van het dorp Warns, in het bijzonder degene die tot voornoemde doelgroepen behoren, tot deelname aan de activiteiten;
 6. het motiveren en activeren van bewoners van het dorp Warns tot begeleiding en ontwikkeling van alle activiteiten die voorgenoemde doelen verwezenlijken.

De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door de volgende activiteiten:

 1. het organiseren dan wel doen organiseren van allerhande activiteiten, gericht op beweging en sport;
 2. het organiseren dan wel doen organiseren van zorg- en welzijnsactiviteiten voor doelgroepen;
 3. het organiseren dan wel doen organiseren van allerhanden activiteiten voor senioren en gehandicapten;
 4. het beheren, onderhouden en exploiteren van dorpshuis De Treffe, de gymzaal en het sportveld in zodanige zin dat dit gebouw wordt benut ten behoeve van de doelstelling en de in dit artikel genoemde activiteiten;
 5. het organiseren dan wel doen organiseren van activiteiten – die niet strijdig mogen zijn met de doelstelling – ter verkrijging van inkomsten om deze te benutten voor het verwezenlijken van de doelstelling;
 6. het organiseren dan wel doen organiseren van andere activiteiten ter bevordering van de sociale cohesie in Warns en haar omgeving en de overige hiervoor genoemde doelstellingen.

Verkorte financiële verantwoording en activiteiten over 2022 Dorpshuis De Treffe in Warns

 

Baten

2022

2021

Activiteiten

€         27.035,48

€        10.683,50

Bijdrage schoonmaak gemeente

€           5.000,00

€          1.667,67

Bijdrage van Stichting Janke Tromphoeve

€                  –

€        35.000,00

Bijdrage van Stichting Fertier

€                  –

€             613,00

Bijdrage Foppe Visser Stichting

€                  –

€          1.000,00

Bijdrage Coop

€                  –

€             641,00

Bijdrage Oranjefonds NLDoet

€             350,00

€                  –

Som van de baten

32.385,48

49.605,17

         

 

 

 

 

Lasten

2022

2021

Activiteiten

€           1.265,95

€                  –

Huur

€         15.202,50

€          7.500,00

Diverse kosten

€           6.832,74

€          5.779,72

Investering in gebouw/inventaris

€           4.985,73

€          3.660,93

Investering in Duofiets

€                  –

€          7.833,55

Som van lasten

         28.286,92

        24.774,20

Som van baten en lasten

           4.098,56

24.830,97

Balans per 31 december 2022

Aktiva                                                                                              Passiva

2022                              2021                                                            2022                             2021

 

Saldo 31/12 Kas                          €              20,00               €            20,00 Eigen vermogen                    €      33.020,97              €      28.922,41 Saldo 31/12 Bank                                 €        33.000,97               €      28.902,41

Totaal                                                 33.020,97                     28.922,41                                                    33.020,97                    28.922,41

Toelichting/ activiteitenverslag

 

De stichting Doarpshûs De Treffe is op 29 juli 2020 opgericht. Met ingang van 1 augustus 2020 is de ANBI-status toegekend In overleg tussen de gemeente Súdwest Fryslân en de vorige gebruiker, de stichting Vrienden van de Janke Tromphoeve en de toenmalige eigenaar WoonFriesland is de ruimte op 1 augustus ter beschikking gesteld. De gemeente heeft de MFA De Treffe, waar het Doarpshûs een onderdeel van vormt eind 2020 van WoonFriesland gekocht. Medio 2021 is het huurcontract met de gemeente afgesloten. Dat heeft er toe geleid dat er vanaf juli 2021 huur wordt betaald.
In 2021 betroffen het herinrichten en verbouwen van de ruimte waaronder de keuken, hiervoor zijn bijdragen ontvangen van Gemeente SWF, Dorpsbelang en de Postcode loterij. Voor het deel dat nog niet was besteed, was een reservering opgenomen in de balans. In 2021 is de verbouw en inrichting verder afgerond. Dit heeft ertoe geleid dat op 9 oktober 2021 de feestelijke opening van Doarpshûs De Treffe heeft plaatsgevonden.
In 2021 is er een Duofiets aangeschaft en hier is ook een opslag voor gerealiseerd.

Ondanks de corona zijn er tussendoor al volop activiteiten geweest en zijn er ook verschillende verenigingen actief in de gymzaal.

De belangrijkste investering (€ 5000,-) in 2022 betrof de aanleg van het toilet en werkkast in de centrale hal. Alle reguliere activiteiten hebben in 2022 doorgang gehad. En er zijn 3 nieuwe sociale activiteiten gestart. Dit zijn activiteiten geïnitieerd vanuit het dorpshuis waarvoor geen huur gevraagd wordt maar wel een bijdrage van de deelnemers om de kosten te dekken. Deze activiteiten zijn: Het Dorpsdiner, Wandel je Fit en jeugdactiviteiten 12-18 jaar, dit is iedere maand, tijdens het winterseizoen, een andere activiteit. We kunnen zonder subsidie onze sociale activiteiten ontwikkelen en organiseren dankzij de commerciële verhuur.


Het bestuur van de stichting Doarpshûs De Treffe                                    30 juni 2023 Himmelumerdyk 2c

8721 GT Warns