Financiele gegevens Doarpshûs De Treffe

Himmelumerdyk 2c
8721 GT  Warns
Telefoon: 06 27 92 63 70
E-mail: doarpshusdetreffe@gmail.com

De stichting vanaf 1 augustus 2020 is aangemerkt als een ANBI stichting. RSIN 861503144.

 

Verkorte financiële verantwoording en activiteiten over 2021

  
 

Dorpshuis De Treffe in Warns

    
      
 

Baten

 

2021

 

2020

      
 

Activiteiten

 

€      10.683,50 

 

€             1.593,75 

 

Verhuur

 

€                     –   

 

€                146,00 

 

Bijdrage schoonmaak gemeente

 

€        1.667,67 

  
 

Bijdrage  van provincie en gemeente

 

€                     –   

 

€           11.067,00 

 

Bijdrage van Stichting Janke Tromphoeve

 

€      35.000,00 

 

€             5.000,00 

 

Bijdrage van Dorpsbelang en Postcode 

 

€                     –   

 

€             5.500,00 

 

Bijdrage van Stichting Fertier

 

€           613,00 

 

€                          –   

 

Bijdrage Foppe Visser Stichting

 

€        1.000,00 

 

€                          –   

 

Bijdrage Coop

 

€           641,00 

 

€                          –   

 

Lening dorpsbelang

 

€                     –   

 

€           15.100,00 

 

 

 

 

 

 

 

Som van de baten

 

€      49.605,17 

 

€           38.406,75 

      
      
 

Lasten

 

2021

 

2020

      
 

Activiteiten

 

€                     –   

 

€                   25,00 

 

Huur

 

€        7.500,00 

 

€                          –   

 

Diverse kosten

 

€        5.779,72 

 

€                460,70 

 

Juridische kosten

 

€                     –   

 

€             3.229,61 

 

Investering in gebouw

 

€        3.660,93 

 

€             6.592,56 

 

Investering in Duofiets

 

€        7.833,55 

 

€                          –   

 

Lening Dorpsbelang

 

€                     –   

 

€           10.828,47 

 

Reservering restant lening dorpsbelang

   

€             4.271,53 

 

Doelbestemming verbouw gebouw

   

€             8.907,44 

 

 

 

 

 

 

 

Som van de lasten

 

€      24.774,20 

 

€           34.315,31 

 

 

 

 

 

 

 

Som van baten en lasten

 

€      24.830,97 

 

€             4.091,44 

Balans per 31 december 2021

    
      
 

Aktiva

 

Passiva

      
 

2021

2020

 

2021

2020

      

Saldo 31/12 Kas

€          20,00 

€          20,00 

Restant lening dorpsbelang

€                 –   

€    4.271,53 

Saldo 31/12 Bank

€  28.902,41 

€  17.250,41 

Reservering voor verbouwing/inrichting

€                 –   

€    8.907,44 

   

Eigen vermogen

€  28.922,41 

€    4.091,44 

 

 

 

 

 

 

Totaal

€  28.922,41 

€  17.270,41 

 

€  28.922,41 

€  17.270,41 

 

Toelichting/ activiteitenverslag

De stichting Doarpshûs De Treffe is op 29 juli 2020 opgericht. Met ingang van 1 augustus 2020 is de ANBI-status toegekend In overleg tussen de gemeente Súdwest Fryslân en de vorige gebruiker, de stichting Vrienden van de Janke Tromphoeve en de toenmalige eigenaar WoonFriesland is de ruimte op 1 augustus ter beschikking gesteld. De gemeente heeft de MFA De Treffe, waar het Doarpshûs een onderdeel van vormt eind 2020 van WoonFriesland gekocht. Medio 2021 is het huurcontract met de gemeente afgesloten. Dat heeft er toe geleid dat er vanaf juli 2021 huur wordt betaald.

De belangrijkste activiteiten in 2020 betroffen het herinrichten en verbouwen van de ruimte, waaronder de keuken. Hiervoor zijn bijdragen ontvangen van de gemeente SWF, Dorpsbelang en de Postcodeloterij. Voor het deel dat nog niet was besteed, was een reservering opgenomen in de balans. In 2021 is de verbouw en inrichting verder afgerond. Dit heeft er toe geleid dat op 9 oktober 2021 de feestelijke opening van Doarpshûs De Treffe heeft plaatsgevonden.

In 2021 is er een Duofiets aangeschaft en hier is ook een opslag voor gerealiseerd. 

Ondanks de corona zijn er tussendoor al volop activiteiten geweest en zijn er ook verschillende verenigingen actief in de gymzaal.

Het bestuur van de stichting Doarpshûs De Treffe                                       30 juni 2022                                                        Himmelumerdyk 2c                                                                                                                                                                              8721 GT Warns