Een uitgebreide omschrijving van de visie en de ideeën is te lezen in:

  1. Visie Dorpshuis Warns juni 2020
  2. 201021 Beleidsplan Dorpshuis De Treffe 2020 v2 vastgesteld-BT11273

Het visiestuk heeft de doorslag gegeven bij de gemeente om akkoord te gaan met het Dorpshuis Warns.

Daarnaast heeft Geeske Dijkstra een toekomstvisie geschreven voor het Dorpshuis

Jeugd 0 t/m 15 en jongeren 15 t/m 25 jaar
Jeugd totaal 125 van de bevolking van Warns, totaal jongeren 65. In Warns is er weinig voor de (spelende) jeugd en voor de jongeren. Wel is er een sportveld wat aan het dorpshuis grenst. Er is geen jeugdhonk of jongerenwerker. Zo zijn al enige jaren geleden de jongerenketen ontstaan die op het erf staan van (meestal) boerderijen. Deze vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders van de jongeren. Er is dus controle. De jongeren worden vaak betrokken bij activiteiten die georganiseerd worden door de verschillende verenigingen in Warns. Het dorpshuis zou een mooie plek zijn waar de jongeren na een activiteit op het sportveld even na kunnen zitten/praten. Hierdoor komen vaak activiteiten tot stand, het gaat dan uit van de jeugd zelf.

Volwassenen (25 – 65 jaar)
Totaal 365 waarvan in de leeftijd van 25 tot 45 jaar totaal 125 en van 45 tot 65 totaal 240. Deze groep zal in de toekomst zwaar belast worden. Naast drukke banen, zorg voor kinderen en ouders, Van oudsher is er een groot saamhorigheidsgevoel in een dorp. Men doet het samen. Wat tegenwoordig participeren heet, was vroeger gewoon samenwerken / samen doen. Vele organisaties en verenigingen draaien op deze categorie dorpsbewoners. Zij zijn trouw in hun taken en blijven die taken dan ook lange tijd uitvoeren, soms jarenlang. Voelen zich verantwoordelijk en zeggen niet gauw nee! Deze categorie is nodig om het dorpshuis in stand te houden vanuit deze groep komen de bestuurders/beheerders en  mensen die praktische veel kunnen betekenen voor het onderhoud van het gebouw en het mede in stand houden van activiteiten bijvoorbeeld als vrijwilliger.

Ouderen (65 jaar en ouder)
In Warns totaal 155 van de inwoners ouder dan 65 jaar. Als gevolg van het nieuwe WMO beleid zullen de ouderen voor het overgrote deel blijven wonen waar ze nu wonen. Zij zullen de noodzakelijke zorg aan huis ontvangen. Deze ouderen blijven met de nodige (mantel) zorg lange tijd in eigen dorp wonen. Zij zullen met behulp van anderen (familie, vrienden, buren) zo veel mogelijk hun eigen zorg moeten regelen. In Warns was Stichting “De Janke Tromp” lange tijd een ouderen voorziening waar de ouderen alle werkdagen terecht konden voor activiteiten of men kon gebruik maken van voorzieningen zoals kapper, pedicure, zaalhuur ed.

De oudere van nu heeft andere behoeften en is vaak nog vitaal. Het is belangrijk om hierop te anticiperen. De oude structuren die “De Janke Tromp” nog steeds aanhield werken niet meer. Hierdoor is de belangstelling voor de activiteiten die door de “Janke Tromp” georganiseerd werden gedaald en zijn de voorzieningen (kapper, pedicure etc.) verdwenen.

Er zullen nieuwe activiteiten moeten komen die aan de verwachtingen van de oudere van nu voldoen. Daarbij is het erg belangrijk om die mensen die ook gebruik maken van het MFA zoals de basisschool/peuterschool en de fysio erbij te betrekken zodat er een mooie samenwerking ontstaat.

Ideeën zijn bijvoorbeeld:

  • Samen koken (leerlingen basisschool)
  • Voorlezen/fruit eten/zingen met de peuters
  • Iets met bewegen kan m.m.v. de fysio en leerlingen basisschool of peuters
  • Informatieve bijeenkomsten met onderwerpen die de oudere van nu aan gaan.
  • De thuiszorg (team Stavoren Warns) kan een vast moment hebben per week of maand om vragen te beantwoorden of informatie te verstrekken.

Daarnaast zijn de informele bijeenkomsten zoals even een kopje koffie/thee doen ook erg belangrijk om mensen die dit nodig hebben om uit hun isolement te halen. Vanuit deze informele bijeenkomsten ontstaan vaak mooie ideeën en kan men luisteren waar de ouderen van nu behoefte aan heeft.

Ontmoeten en faciliteren
In de nieuwe plannen voor het Dorpshuis staan ontmoeten en faciliteren centraal. Ontmoeten is het hoofddoel van het “nieuwe” dorpshuis. Van oudsher is een dorpshuis de spil in een dorpsgemeenschap. Hier komt men elkaar tegen; op bestuurlijk niveau en op minder formele manieren. Tijden veranderen. Waren vroeger ontmoetingen in een dorp spontaan, tegenwoordig gaat het op afspraak. Vroeger regelde men zelf een discoavond voor de jeugd, tegenwoordig is men te druk om dit ook nog te organiseren. Ontmoeten heeft dus een andere inhoud gekregen, is minder spontaan en meer gepland.

Verenigingen en organisaties van Warns
Belangrijk is dat de vele verenigingen en organisaties van Warns de ruimten ten alle tijde kunnen gebruiken. Dat de ruimten aantrekkelijk/gezellig zijn en vooral praktische in gebruik. Dat men zelf verantwoordelijk is voor het schoon achter laten van de ruimten die gebruikt zijn. Dat het beheer via één of twee personen gedaan wordt

Nodig is

  • een overkoepelend bestuur
  • vanuit elke vereniging of organisatie één afgevaardigde voor “de raad” die één of tweemaal per jaar samen komt zodat het gehele dorp verantwoordelijk is voor het draaiend houden van het dorpshuis.
  • een groep vrijwilligers

*Cijfers 2019

https://allecijfers.nl/buurt/warns-sudwest-fryslan/