Wat ging aan het initiatief voor oprichting van Doarpshûs De Treffe vooraf?

Mei 2019 maakte de Stichting Vrienden van Janke Tromp bekend aan Dorpsbelang dat zij zich per 1 januari 2021 zouden gaan opheffen. Redenen die het bestuur van de stichting hiervoor aangaf zijn de teruglopende activiteiten en de hoge huur van Dienstencentrum Janke Tromp in De Treffe. Deze wordt betaald aan eigenaar WoonFriesland en is zonder subsidie van de gemeente niet meer op te brengen.

De subsidie van de gemeente aan de Stichting Janke Tromp is gestopt op 1 januari 2020. De huur van de ruimte in De Treffe werd per 1 oktober 2020 opgezegd. Janke Tromp betaalde tot 1 augustus uit eigen kas, daarna heeft de gemeente de huur van de Janke Tromp overgenomen.

Dorpsbelang is vanwege deze situatie gesprekken aangegaan met de gemeente, omdat we hierdoor een probleem hebben in Warns. Verenigingen en andere gebruikers dreigen hun onderdak te verliezen.  Door opheffing Janke Tromp dreigen ouderenactiviteiten uit Warns te verdwijnen. De leerbaarheid komt hierdoor in gevaar!

Bijeenkomst in Dienstencentrum Janke Tromp eind november 2019

Tijdens een bijeenkomst eind november 2019 in het Dienstencentrum Janke Tromp, waarbij wethouder Faber aanwezig was, werd door de grote opkomst van alle gebruikers van de ruimte duidelijk dat we deze voor het dorp niet kunnen missen. Faber zag dit in en gaf onmiddellijk aan dat als de gemeente het mogelijk maakt dat de ruimte behouden blijft voor het dorp dit niet meer op dezelfde wijze kan als nu. Het moet een veel bredere functie krijgen dan nu.  Ook mag er geen concurrentie ontstaan met de Spylder.

Jaarvergadering Dorpsbelang 6 maart 2020: wethouder Faber zegt toe dat gemeente De Treffe wil aankopen

Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang op 6 maart 2020 gaf wethouder Faber aan dat de gemeente De Treffe aan wil kopen. Hiermee geeft de gemeente aan groot vertrouwen te hebben in de inwoners van Warns om van MFA De Treffe een echt ontmoetingscentrum oftewel Doarpshus te maken.

Dorpsenquête van 17 t/m 30 april

Om het draagvlak vanuit de inwoners van Warns voor een Doarpshûs De Treffe te onderzoeken heeft de werkgroep dorpshuis i.s.m. Dorpsbelang een uitgebreide huis aan huis enquête gehouden in Warns, Skarl en Laaxum. Van de 340 huishoudens hebben 116 deze enquête retourneert. Dit is een respons van 34%. Niet slecht, zeker gelet op het feit dat deze periode precies viel in de top van de Coronacrisis. De enquête is goed en serieus ingevuld door de respondenten.  Hierdoor is duidelijk aan welke activiteiten in het toekomstige dorpshuis behoefte is, wat mogelijke en concrete nieuwe activiteiten zijn voor het dorpshuis en wat nog wenselijke veranderingen zijn t.o.v. de huidige situatie. Inwoners konden zich opgeven wanneer ze zouden willen bijdragen aan het dorpshuis en dat is door heel veel respondenten gedaan (bestuurlijk/financieel 8, agendabeheer 5, begeleiding activiteiten 19, schoonmaak 14, publiciteit 4, inrichting/stoffering 14). Er kan dus worden gestart met een groot team.

Zie voor uitgebreid verslag van de uitkomsten onder kopje Dorpshuis / Dorpsenquête op deze site.

In juni visierapport naar de gemeente: twee locaties voor het Dorpshuis in Warns

Samen met het bestuur van doarpsculturhûs De Spylder is met input van resultaten uit de enquête een visierapport geschreven, waarin we de gemeente hebben weten te overtuigen dat er in Warns plaats is voor twee locaties voor het Dorpshuis Warns, namelijk Doarpshus De Treffe en Doarpsculturhûs De Spylder. Het accent bij De Treffe komt te liggen op bewegingsactiviteiten voor jong en oud, activiteiten voor ouderen, zorg- en welzijnsactiviteiten en inloopactiviteiten. De Spylder heeft de focus op culturele activiteiten (toneel, theater, muziek en film) en (dorps)bijeenkomsten voor grote groepen. Beiden staan open voor: bijeenkomsten voor buurtverenigingen en kerkelijke gezelschappen, koffie na begrafenissen, vergaderingen, familiebijeenkomsten en kinder-, jeugd- en vrouwenactiviteiten.

Op 30 juli 2020 overhandiging sleutel van Dienstencentrum Janke Tromp aan nieuw bestuur Doarpshûs De Treffe

Op donderdag 30 juli is de sleutel overgedragen aan het nieuwe bestuur van de Stichting Doarpshûs De Treffe. Dit bestuur bestaat uit: Mieke Klessens (voorzitter), Geeske Dijkstra (secretaris) en Femke Couperus (penningmeester). Dit drietal heeft in ieder geval in het eerste jaar zitting in het bestuur, om er voor te zorgen dat het Doarpshûs De Treffe een goede start krijgt. Gedurende het eerste jaar zal versterking worden gezocht.

Het beheer van het dorpshuis zal worden gedaan door Anke Jacobi en Marrit Bruinsma. Zij zijn de contactpersonen voor het Doarpshûs De Treffe en aanspreekbaar voor de agendering van de (nieuwe) activiteiten, het beheer en de schoonmaak.

Contactgegevens

Adres:   Himmelumerdijk 2c, 8721 GT Warns

E-mail: doarpshusdetreffe@gmail.com

Heeft u vragen, dan kunt u deze het beste stellen via dit bovenstaande mailadres.